ກ່ຽວ​ກັບ​ຄູ​ສອນ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ງານຟີ​ຊິກ​ຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູ​ຄັງ​ໄຂ
ຄູ ໄມ​ສຸ​ກ ຢາງ​ເຈຍ​ມົວ

ຕຳແໜ່ງ: ຮ້ອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫວ່ຍ​ງານ IT​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ

ຈົບຈາກ : ປະ​ເທດ​ໄທ

ຂະແໜ່ງວິຊາ: IT

ເບີໂທລະສັບ: 020 56662232

E- mail: kuvkhubkoj2014@gmail.comຄູ ໄມ​ສຸ​ກ ຢາງ​ເຈຍ​ມົວ

ຕຳແໜ່ງ: ຮ້ອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫວ່ຍ​ງານ IT​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ

ຈົບຈາກ : ປະ​ເທດ​ໄທ

ຂະແໜ່ງວິຊາ: ຄູ​ສອນ​ຟີ​ຊິກ

ເບີໂທລະສັບ: 020 56662232

E- mail: kuvkhubkoj2014@gmail.com


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຄູ ໄມ​ສຸ​ກ ຢາງ​ເຈຍ​ມົວ

ຕຳແໜ່ງ: ຮ້ອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫວ່ຍ​ງານ IT​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ

ຈົບຈາກ : ປະ​ເທດ​ໄທ

ຂະແໜ່ງວິຊາ: IT

ເບີໂທລະສັບ: 020 56662232

E- mail: kuvkhubkoj2014@gmail.com


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຄູ ໄມ​ສຸ​ກ ຢາງ​ເຈຍ​ມົວ

ຕຳແໜ່ງ: ຮ້ອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫວ່ຍ​ງານ IT​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ

ຈົບຈາກ : ປະ​ເທດ​ໄທ

ຂະແໜ່ງວິຊາ: IT

ເບີໂທລະສັບ: 020 56662232

E- mail: kuvkhubkoj2014@gmail.com


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຄູ ໄມ​ສຸ​ກ ຢາງ​ເຈຍ​ມົວ

ຕຳແໜ່ງ: ຮ້ອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫວ່ຍ​ງານ IT​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ

ຈົບຈາກ : ປະ​ເທດ​ໄທ

ຂະແໜ່ງວິຊາ: IT

ເບີໂທລະສັບ: 020 56662232

E- mail: kuvkhubkoj2014@gmail.com


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ
​ຄູ ໄມ​ສຸ​ກ ຢາງ​ເຈຍ​ມົວ

ຕຳແໜ່ງ: ຮ້ອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຫວ່ຍ​ງານ IT​

ວຸດທິການສຶກສາ: : ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ

ຈົບຈາກ : ປະ​ເທດ​ໄທ

ຂະແໜ່ງວິຊາ: IT

ເບີໂທລະສັບ: 020 56662232

E- mail: kuvkhubkoj2014@gmail.com


ລ​າຍ​ວິ​ຊາ​ທີ່​ສອນ