ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂເປັນສະຖາບັນສ້າງຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເປັນຄູມືອາຊີບທີ່ດີເລິດ
ປະເສີດດ້ານຄຸນນະທຳ ນຳໜ້າດ້ານການວິໄຈ

ຄຳແນະນຳ


1.    ເພື່ອນຮ່ວມງານໃນຫ້ອງການ ຫຼື ໜ່ວຍງານດຽວກັນປະເມີນ ແລະ ຄະນະປະເມີນພະນັກງານລັດຖະກອນ

2.    ນັກຮຽນໃຊ້ເພື່ອປະເມີນຄູ - ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ - ອາຈານ ທີ່ໄດ້ສອນຫ້ອງຂອງຕົນ.

3.    ເບິ່ງຜົນການປະເມີນທັງໝົດ