ວັນທີຂຽນ14

ແຜ່ນຜັງຂອງວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ທ່ານ......


ພື້ນທີ່ດິນມີທັງໝົດ 178,948 ເຮັກຕາ,ໃນນັ້ນມີພື້ນທີ່ໃບຕາດິນຖາວອນທັງໝົດ 1,127,064 ມ2 ເລກທີ 0101 ຕອນທີ່ 01

ຜູ້ລົງຂາວ ໄມສຸກ ຢາງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ:12 ເດືອນ 5 ປີ 2017,