ມີນາຄົມ23

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການຕິດຕັ້ງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເວບໄຊສ໌ ບົດຮຽນເອເລັກໂທນິກສາຍສ້າງຄູ ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 19-25 ມີນາ 2019

ຊື່ຜູ້ຂຽນ ທ່ານ......

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການຕິດຕັ້ງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເວບໄຊສ໌ ບົດຮຽນເອເລັກໂທນິກສາຍສ້າງຄູ ທີ່ ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 19-25 ມີນາ 2019

ວັນທີ 19 - 25 ມີນາ (3) 2019 ຕ່າງໜ້າວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ພ້ອມດ້ວຍຕ່າງໜ້າຈາກວິທະຍາໄລຄູ 07 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ສູນສະຖິຕິ, ສູນພັດທະນາຄູ, ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ,ຄະນະສຶກສາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ 04 ແຫ່ງ, , ວິທະຍາໄລສົງ ອົງຕື້, ວິທະຍາໄລ ພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລ ສິລະປະສຶກສາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເວບໄຊສ໌ ບົດຮຽນເອເລັກໂທນິກສາຍສ້າງຄູ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເກດ ພັນລັກ ຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ: ເພື່ອໃຫ້ສຳມະນາກອນສາມາດຕິດຕັ້ງ, ນຳໃຊ້ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາເວບໄຊສ໌ ບົດຮຽນເອເລັກໂທນິກສາຍສ້າງຄູ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ:24 ເດືອນ 3 ປີ 2019<,


ມີນາຄົມ17

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຝິກອົບວຽກງານງານສະຖິຕິ ລວມທັງການລາຍງານສະຖິຕິອັດຕະໂນມັດ ຜ່ານເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ ແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງວັນທີ 12 - 16 ມີນາ 2019.

ຊື່ຜູ້ຂຽນ ຄູ ໄຊຍະພອນ ຈັນດາວົງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລາຍງານຂໍ້ມູນສະຖິຕິຄູ - ອາຈານ, ພະນັກງານ ແລະ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຄູດສອດຄ່ອງກັບຮ່າງເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງສູນຖິຕິ ໃນການລາຍງານສະຖິຕິແບບອັດຕະໂນມັດ, ເພື່ອລາຍງານການນຳໃຊ້, ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມຸນ TEMIS

(Teacher Education Management Information System) ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ອປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນໃນການລາຍງານສະຖິຕິໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ. ສະນັ້ນ, ໃນວັນທີ 12-16 ມີນາ (3) 2019 ກົມສ້າງຄູ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມວຽກງານສະຖິຕິ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ:24 ເດືອນ 3 ປີ 2019<,ອ່ານຕໍ່    4| | | 1 4| | | 2 | | |3 4| | | 3 | | |3 4| | | 4 | | |3 4| | | 5 | | |3 4| | | 6 | | |3

           4| | | 7 | | |3 4| | | 8 | | |3