ຄະແນນນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລຄູ ຄັງໄຂ

Warning: mysqli_connect(): (HY000/1049): Unknown database 'temisk' in C:\AppServ\www\kkttcdatabase\score\db.php on line 3
ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນລົ້ມແຫຼວທີ່: Unknown database 'temisk'