ກຸມພາ17

ໂລໂກ ແລະ ໂພສຕິຂອງວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ
                                                

ຊື່ຜູ້ຂຽນ ຄູ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ສາມາດດາວໂລດໂລໂກຂອງວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂຄິກທີ່ ດາວໂລດ

ສາມາດໂລໂກຂອງວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂຄິທີ່ ດາວໂລດ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ:24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,