ເມສາ24

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຂອງ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄູ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

   image1
ທ່ານ: ອ.ຈ ວັນນີ ຢາງເຈຍມົວ
ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ
image1
ທ່ານ: ອ.ຈ ສຸດຈັນທອງ ຈັນທະວົງ
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວັດຜົນ
ແລະພັດທະນາຄູ
image1
ທ່ານ: ອ.ຈ ທຽນ ພູພອນທອງ
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການ

image1
ທ່ານ: ສະຫາຍ ລີວັນ ວົງດານັນທະພັນ
ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ
ຝ່າຍກິດຈະການນັກສືກສາ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄູ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ:12 ເດືອນ 5 ປີ 2017,