ເມສາ24

ລະບົບຈັດຕັ້ງຄະນະພັກຮາກຖານຂອງວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ຄະນະພັກຮາກຖານ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

   image1
ສະຫາຍ ສຸດຈັນທອງ ຈັນທະວົງ
ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ

image1
ສະຫາຍ ນ ທຽນ ພູພອນທອງ
ຮອງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ
image1
ສະຫາຍ ລີວັນ ວົງດານັນທະພັນ
ຄະນະພັກຮາກຖານ

image1
ສະຫາຍ ຄຳແຝງ ແສນຄຳຈັນ
ຄະນະພັກຮາກຖານ
image1
ສະຫາຍ ຄຳຮູ້ ຈັນທະປັນຍາ
ຄະນະພັກຮາກຖານ
image1
ສະຫາຍ ສອນແກ້ວ ທິບພາວັນ
ຄະນະພັກຮາກຖານ
image1
ສະຫາຍ ຈັນຫາ ດາລາສຸກ
ຄະນະພັກຮາກຖານ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,