ເມສາ24

ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ພາລະບົດບາດ

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1-2 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຜູ້ອໍານວຍການ ເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານສັງລວມ, ຂ່າວສານ ແລະປະຊາສໍາພັນ
   - ສັງລວມແຜນງານ ແລະ ສະຫຼູບແຜນການປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ພາກຮຽນ ແລະ ປະຈຳປີ
   - ຂາເຂົ້າ - ຂາອອກ
   - ພິທີການ, ປະສາສຳພັນ
   - ຮັບແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
   - ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ.

2. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງວັດສະດຸ, ພາຫະນະ ແລະ ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ
   -ການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງ
   -ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນອາຄານ, ສະຖານທີ່ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ
   -ຄຸ້ມຄອງວັດຖູ, ອຸປະກອນ ແລະ ສາງອຸປະກອນຕ່າງໆ
   -ບໍລິການໄຟຟ້າ - ນ້ຳປະປາ
   -ພາຫະນະ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ
   -ຂື້ນແຜນ ແລະ ຕິດຕາມການອອກແຮງງານລວມ
   -ຮ້ານອາຫານ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຕ່າງໆ
   -ເກັບກຳ - ສັງລວມຂໍ້ມຸນ/ຂ່າວສານ

3. ໜ່ວຍງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ
   - ວາງແຜນຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການກັບຕ່າງປະເທດ
   - ນຳສະເໜີຂັ້ນເທີງເພື່ອຂໍອະນຸມັດ
   - ປະສານສົມທົບກັບຕ່າງປະເທດ
   - ເກັບກຳ - ສັງລວມຂໍ້ມຸນ/ຂ່າວສານ

4. ໜ່ວຍງານການເງີນ
   - ວາງແຜນງົບປະມານ, ສະຫຼູບລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍ ແລະ ລາຍງານ
   - ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ - ຄັງເງີນສົດ
   - ເງີນເດືອນ, ເງີນນະໂຍບາຍ ແລະ ເບັ້ຍລ້ຽງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
   - ລາຍຮັບວີຊາການ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆ
   - ເກັບກຳ - ສັງລວມຂໍມຸນ/ຂ່າວສານດ້ານການເງີນ /p>
<

ບຸກຄະລາກອນຂອງຫ້ອງການບໍລິຫານ - ການເງິນ

office2/001.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/002.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/003.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/004.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/005.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/007.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/008.jpg
   ທ້າວ ສົມໝາຍ ສິງພະຈົນ
ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/009.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/0010.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/0011.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/0012.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/0013.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/0014.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/0015.jpg
    ທ້າວ .............
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

ລະບົບການຈັ້ງຕັ້ງ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ


   office2/000
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

   office2/001
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

office2/002
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/003
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/004
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/005
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

office2/006
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/007
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/008
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/009
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

office2/0010
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/0011
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/0012
ນາງ ລາວັນ ພົມມີໄຊ
ວິຊາການ
office2/0013
ນາງ ແສງດາວັນ ອີນທະວົງ
ວິຊາການ
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/0014
ນາງ ບຸນແພງ ດາລາວົງ
ວິຊາການ
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,