ເມສາ24

ພະລະບົດບາດວິທະຍາໄລຄູຄັວໄຂ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄູ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ວິທະຍາໄລຄູມີພາລະບົບບາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຄູອະນຸບານ, ຄູປະຖົມ, ຄູມັດທະຍົມ ໃນລະດັບຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລີນຍາຕີ ໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ຕາມ 5ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງພັກ ແລະ ສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄູ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ:24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,