ເມສາ24

ໂຄງຮ່າງ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ສະຫະພັນກຳມະບານວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄູ ສີອາມອນ ສົມໄຊຍະສີນ

ສະຫະພັນກໍາມະບານ ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ

   image1
ສະຫາຍ ສອນແກ້ວ ທິບພະວັນ
ວ່າການ ປະທານ ສະຫະພັນ ກຳມະບານ ວຄຄຂ
   image1
ສະຫາຍ ຈັນຫາ ດາວລາສຸກ
ຮອງ ປະທານ ສະຫະພັນ ກຳມະບານ ວຄຄຂ
    image1
ສະຫາຍ ບຸນທະວີ ທຳມະວົງ
ຄະນະ ສະຫະພັນ ກຳມະບານ ວຄຄຂ
image1
ສະຫາຍ ຄຳຫຼ້າ ມະນີວົງ
ຄະນະ ສະຫະພັນ ກຳມະບານ ວຄຄຂ
    image1
ສະຫາຍ ໂສຍສົມຫວັງ ອ່ຽງມິ່ງຄຳ
ຄະນະ ສະຫະພັນ ກຳມະບານ ວຄຄຂ

image1
ສະຫາຍ ສົມພົງ ຈັນທະມະລີ
ຄະນະ ສະຫະພັນ ກຳມະບານ ວຄຄຂ
image1
ສະຫາຍ ວົງສີ ວົງພິມຈັນ
ຄະນະ ສະຫະພັນ ກຳມະບານ ວຄຄຂ
image1
ສະຫາຍ ຈັນເພັງ ພົມມາພາສຸກ
ຜູ່ຊ່ວຍວຽກ ສະຫະພັນ ກຳມະບານ ວຄຄຂ
image1
ສະຫາຍ ຈັນສຸກ ສີສຸມັງ
ຜູ່ຊ່ວຍວຽກ ສະຫະພັນ ກຳມະບານ ວຄຄຂ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,