ເມສາ24

ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ພາລະບົດບາດ

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1-2 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວົດຜົນ-ປະເມີີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາຄູ-ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານພັດທະນາຄູອະນຸບານ, ປະຖົມ ແລະມັກທະຍົມ
   - ຂຽນໂຄງການເຝີກອົບຮົມ
   - ເຝີກອົບຮົມຄູເຝີກຫັດ, ຄູເຝີກ ແລະ ຄູສຶກສານິເທດຕາມໂຄງການທີ່ອະນຸມັດ
   - ສະຫຼູບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນການປະຕິບັດໂຄງການ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງ
   - ເຂົ້າຮ່ວມການພັດທະນາຫຼັກສູດບຳລຸງຄູ
   - ເຂົາຮ່ວມສຸນການບຳລຸງຄູເພື່ອຕິດຕາມຜົນຂອງານເຝິກອົບຮົມ
   - ອອກໃບຢັ້ງຢືນການເຝິກອົບຮົມ
   - ເກັບກຳ - ສັງລວມຂໍ້ມຸນ/ຂ່າວສານ

2. ໜ່ວຍງານການພັດທະນາວິໃຈພາກປະຕິບັດ
   - ຂຽນໂຄງການ
   - ຮ່ວມກັບຫ້ອງການວັດຜົນ - ປະເມີນຜົນຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມດ້ານທິດສະດີການວິໃຈໃຫ້ຄູອາຈານ
   - ຕິດຕາມ, ກວດການການດຳເນີດການວິໃຈຂອງຄູ
   - ວຽກງານບັນຊີ - ການເງີນຂອງການວິໃຈ
   - ສະຫຼູດຖອດຖອນບົດຮຽນ
   - ອອກໃບຢັ້ງຢືນ
   - ເກັບກຳ - ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ

ບຸກຄະລາກອນຂອງຫ້ອງການພັດທະນາຄູ

office3/001.jpg
    ທ່ານ ນ ຄຳເມິງ ດວງທອງລາ
ເບີ້ໂທ: 020 22340537
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office3/002.jpg
    ທ່ານ ຄຳຮູ້ ຈັນທະປັນຍາ
ເບີ້ໂທ: 020 22341792
Facebook:.............
Email: hou_ctp@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office3/003.jpg
    ທ່ານ ຈັນທະລາ ອ່ອນນາວົງ
ເບີ້ໂທ: 020 55482873
Facebook:.............
Email: chanthalaonnavong@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office3/004.jpg
    ທ່ານ ນ ບົວລາ ມະວົງທອງ
ເບີ້ໂທ: 020 22944681
Facebook:.............
Email: bourlamavongthong@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------

office3/005.jpg
    ທ່ານ ນ ອຳລາ ລືບານທອງ
ເບີ້ໂທ: 020 55562153
Facebook:.............
Email: amlaleubanthong@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office3/007.jpg
    ທ່ານ ໄຊໂຍ ບຸດຕາຈັນ
ເບີ້ໂທ: 020 55366802
Facebook:.............
Email: bouatavanh@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office3/008.jpg
   ທ້າວ ສົມໝາຍ ສິງພະຈົນ
ທ່ານ ນ ແກ້ວມະນີ ອິນທະວົງ
ເບີ້ໂທ: 020 98494399
Facebook:.............
Email: keomany_inthavong@hotmail.com
----------------------------------------------------------------------

office3/009.jpg
    ທ່ານ ນ ມິນລາວັນ ວົງດານັນທະພັນ
ເບີ້ໂທ: 020 55561244
Facebook:.............
Email: minlavanh@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office3/0010.jpg
    ທ່ານ ນ ອິນທອງ ເລືອງຈັນທອງ
ເບີ້ໂທ: 020 55566920
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

ລະບົບການຈັ້ງຕັ້ງ ຫ້ອງການພັດທະນາຄູ


   office3/000
ອ.ຈ ຄຳເມິງ ທອງດວງລາ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

   office3/001
ອ.ຈ ຄຳຮູ້ ຈັນທະປັນຍາ
ຮອຫົວໜ້າຫ້ອງງານຫົວໜ້າຫ້ອງການ

office3/002
ຄູ ຈັນທະລາ ອ່ອນນາວົງ
ຫົວໜ້າຫນ່ວຍງານ ພ/ນ ຄູ ປ/ຖ-ມ/ບ ສາທິດ
office3/003
ຊອ ບົວລາ ມະວົງທອງ
ຫົວໜ້າຫນ່ວຍງານງານ ພ/ນ ການວິໄຈພາກ

office3/006
ຄູ ອຳລາ ລືບານທອງ
ຮອງຫົວໜ້າຫນ່ວຍງານ ພ/ນ ຄູ ປ/ຖ-ມ/ບ ສາທິດ
office3/007
ອ.ຈ ໄຊໂຍ ບຸດຕາຈັນ
ຮອງຫົວໜ້າຫນ່ວຍງານງານ ພ/ນ ການວິໄຈ

office3/0010
ຄູ ແກ້ວມະນີ ອິນທພວົງ
ວິຊາການ
office3/0011
ຄູ ມີນລາວົງ ວົງດານັນທະພັນ
ວິຊາການ
office3/00
ຄູ ອິນທອງ ເລືອງຈັນທອງ
ວິຊາການ

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,