ເມສາ24

ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ພາລະບົດບາດ

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1-2 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຜູ້ອໍານວຍການ ເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
   - ການບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ
   - ສະຖິຕິພະນັກງານ
   - ປະຫວັດພະນັກງານ
   - ສັງລວມສະຖິຕິຂອງນັກສຶກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
   - ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ.

2. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍ ແລະ ກວດກາ
   - ການເລືຶ່ນຊັ້ນ ແລະ ຂັ້ນເງີນເດືອນ
   - ການກວດກາ
   - ບຳເນັດ ແລະ ບຳນານ
   - ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນ
   - ກອງທຶນສະຫວັດດີການ
   - ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ

3. ໜ່ວຍງານປ້ອງກັນ
   - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ
   - ຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍປ້ອງກັນອ້ອມຂ້າງ

4. ໜ່ວຍງານໂຄສະນາອົບຮົມ
   -ຈັດຕັ້ງເຜີແຜ່ມູນເຊື້ອຂອງພັກ, ບຸກຄົນສຳຄັນ,ປະຫວັດຂອງແຂວງ ແລະ ມູນເຊື້ອຂອງສະຖາບັນ
   - ຈັດຕັ້ງຫ້ອງວາງສະແດງມູນເຊື້ອ
   - ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການຕ່າງໆເພື່ອຈັດຕັ້ງຂະບວນການຍ້ຽມຍາມອານຸສອນສະຖານ, ຫ້ອງມູນເຊື້ອ ແລະ ບຸກຄົນສຳຄັນ
   - ເຊີນຜູ້ອາວຸໂສ ຫຼື ຜູ້ມີປະສົບການເລົ່າມູນເຊື້ອຂອງພັກ ແລະ ເຊີນບຸກຄົນສຳຄັນໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆ
   - ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງຫຼັກສູດທີ່ພົວພັນກັບມູນເຊື້ອຕ່າງ
   - ເກັບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ


ບຸກຄະລາກອນຂອງຫ້ອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ

office1/001.jpg
   ນາງ ຄຳແພງ ສຸວັນນະເຮືອງ
ເບີ້ໂທ:02022340476
Facebook:
Email:
----------------------------------------------------------------------

office1/002.jpg
   ທ້າວ ພົມມາ ສໍສົມມີ
ເບີ້ໂທ: 02055588184
Facebook:
Email: sorsommypm@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office1/003.jpg
   ນາງ ມຸນທາ ອິນບຸນປັນ
ເບີ້ໂທ:02023828333
Facebook:
Email:
----------------------------------------------------------------------

office1/004.jpg
   ທ້າວ ວົງສີ ວົງພີມຈັນ
ເບີ້ໂທ:0205588498
Facebook:
Email:vongsyKKTTC@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office1/005.jpg
   ນາງ ໄມເພັດ ຈັນທະວົງ
ເບີ້ໂທ:02028569944
Facebook:
Email:Maiphetctv@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office1/007.jpg
   ນາງ ບົວຈັນ ສີຫານາດ
ເບີ້ໂທ:02052981000
Facebook:
Email:bsyhanad@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office1/008.jpg
   ທ້າວ ສົມໝາຍ ສິງພະຈົນ
ເບີ້ໂທ:02028664455
Facebook:
Email:sommay_ttc@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office1/009.jpg
   ທ້າວ ຈັນທາ ຫຸມພັນ
ເບີ້ໂທ:02022948030
Facebook:
Email:ChanthaHOUMPHAN@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office1/0010.jpg
   ນາງ ວົງແພງ ດີທອງພອນ
ເບີ້ໂທ:02029966182
Facebook:
Email:deethongPhone@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office1/0011.jpg
   ທ້າວ ວົງແສງ ບຸນນາໂນະ
ເບີ້ໂທ:02029214448
Facebook:
Email:vongsengbnn@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office1/0012.jpg
   ນາງ ແພງໃຈ ບຸນລືໄຕ
ເບີ້ໂທ:02022340643
Facebook:
Email:pheangchai999@yahoo.co.th
----------------------------------------------------------------------

office1/0013.jpg
   ນາງ ແສງດາວັນ ອິນທະວົງ
ເບີ້ໂທ:02023533588
Facebook:
Email:
----------------------------------------------------------------------

office1/0014.jpg
   ນາງ ແສງດາວັນ ອີນທະວົງ
ເບີ້ໂທ:..........
Facebook:
Email:..............
----------------------------------------------------------------------

office1/0015.jpg
   ນາງ ບຸນແພງ ດາລາວົງ
ເບີ້ໂທ:0209952207
Facebook:
Email:dalavong_ta@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

ລະບົບການຈັ້ງຕັ້ງ ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ


   office1/000
ທ່ານ ....
......

   office1/001
ນາງ ຄຳແພງ ສຸວັນນະເຮືອງ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

office1/002
ທ້າວ ພົມມາ ສໍສົມມີ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
office1/003
ນາງ ມູມທາ ອີນບຸນປັນ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍ
office1/004
ທ້າວ ວົງສີ ວົງພີມຈັນ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານປ້ອງກັນ
office1/005
ນາງ ໄມ້ເພັດ ຈັນທະວົງ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານໂຄສະນາອົມຮົບ-ມູມເຊື້ອ

office1/006
ນາງ ບົວຈັນ ສີຫານາດ
ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
office1/007
ທ້າວ ສົມໝາຍ ສີງພະຈັນ
ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
office1/008
ທ້າວ ຈັນທາ ຫຸມພັນ
ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
office1/009
ນາງ ວົງແສງ ດີທອງພອນ
ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

office1/0010
ທ້າວ ວົງແສງ ບຸນນາໂນະ
ວິຊາການ
office1/0011
ນາງ ແພງໃຈ ບຸນລືໄຕ
ວິຊາການ
office1/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office1/00
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office1/0012
ນາງ ລາວັນ ພົມມີໄຊ
ວິຊາການ
office1/0013
ນາງ ແສງດາວັນ ອີນທະວົງ
ວິຊາການ
office1/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office1/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office1/0014
ນາງ ບຸນແພງ ດາລາວົງ
ວິຊາການ
office1/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office1/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office1/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,