ເມສາ24

ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ພາລະບົດບາດ

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1-2 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການ ເຊິ່ງມີໜ່ວຍງານ ແລະ ໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:

1. ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມວິຊາການ
   - ການລົງທະບຽນຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
   - ຮັບ ແລະ ສັບຊ້ອນນັກສຶກສາໃໝ່ເຂົ້າຮຽນສາຍຕ່າງໆ
   - ຈັດສັນຫ້ອງຮຽນ, ໂຕະ, ຕັ່ງ, ກະດານ
   - ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັ້ງຕາຕະລາງຮຽນ, ຕາຕະລາງສອບເສັງ
   - ອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ(ປື້ມ, ສໍ, ແຜ່ນໃສ, ເຄື່ອງສາຍແຜ່ນໃສ, ເຈັ້ຍ, ຄອມພິວເຕີ, ເທັບ, ວີດີໂອ ແລະ ອື່ນໆ)
   - ຊຸກຍູ້ຂະບວກການວິທະຍາສາດຂອງໂຮງຮຽນ
   - ຕິດຕາມການຮຽນ
   - ຊຸກຍູ້ວຽກງານຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຜະລິດສື່ການສອນ ແລະ ອຸປະກອນວິທະຍາສາດ
   - ສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນການ
   - ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສໍາມະນາຕ່າງໆ
   - ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ຄໍາສະເໜີຕ່າງໆຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
   - ວາລະສານວິທະຍາສາດ
   - ເກັບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ


2. ໜ່ວຍງານເຝິກປະສົບການ ແລະເຝິກຫັດວິຊາອາຊີບ
   - ເກັບກໍາ-ວາງແຜນ ແລະ ນໍາພານັກຮຽນ/ນັກສຶກສາລົງເຝິກປະສົບການ
   - ເກັບກໍາ-ວາງແຜນ ແລະ ນໍາພານັກຮຽນ/ນັກສຶກສາລົງເຝິກຫັດວິຊາຊີບ
   - ແນະນໍານັກຮຽນ/ນັກສຶກສາລົງເຝິກຫັດຕົວຈິງ
   - ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການເຝິກຫັດ
   - ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນການເຝິກຫັດ
   - ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ

3. ໜ່ວຍງານວິຊາຄູທົ່ວໄປ-ວິຊາພາກບັງຄັບ
   - ວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນໜ່ວຍງານ
   - ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການສອນຂອງຄູໃນໜ່ວຍງານ
   - ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ-ການສອນ
   - ຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຈັດການສໍາມະນາຕ່າງໆ
   - ຈັດຕັ້ງການຮຽນວີຊາການທະຫານ
   - ເກັບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ

4. ໜ່ວຍງານຫໍສະໝຸດ
   - ຄຸ້ມຄອງວັດຸຖຸອຸປະກອນ, ປື້ມຕໍາລາຕ່າງໆຂອງຫໍສະໝຸດ
   - ຂຶ້ນທະບຽນປື້ມທຸກຊະນິດ
   - ບໍລິການ ການອ່ານໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ
   - ບໍລິການ ຢືມ ແລະ ເຊົ່າ ໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ, ນັກສຶກສາ ແລະ ຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກ
   - ຈັດຫາປື້ມຕ່າງໆຈາກພາຍນອກຕາມເງື່ອໄຂຕົວຈິງ
   - ສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນການ
   - ເກັບ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ

5. ໜ່ວຍງານວັດຜົນ-ປະເມີນປັນການຮຽນ ແລະ ອອກປະກາສະນິຍະບັດຄູ
   - ລົງທະບຽນຮຽນຊໍ້າຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາໂດຍສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
   - ຈັດຕັ້ງສອບເສັງ, ສັງລວມຄະແນນຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
   - ຈັດຕັ້ງສອບເສັງ ແລະ ຄັດເລືອກນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາໃໝ່
   - ສັງລວມຄະແນນຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະຊຸດຮຽນ
   - ອອກປະກາສະນິຍະບັດຄູ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຄູ
   - ຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນຫຼັກສູດຕ່າງໆໃນວິທະຍາໄລຄູ ລວມທັງການສອນຂອງຄູ ແລະ ການຮຽນຂອງນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ຮ່ວມຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
   - ປະເມີນການຮຽນຂອງນັກຮຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
   - ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີັນຜົນຂອງວິທະຍາໄລຄູເພື່ອສ້າງ/ພັດທະນາເຄື່ອງມືຕ່າງໆສໍາລັບການວິໄຈ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນປຜົນ
   - ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນຂອງວິທະຍາໄລຄູ ເພື່ອຈັດຕັ້ງລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານສໍາລັບການບໍລິຫານການສ້າງຄູ,
ຂໍ້ຕັກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ-ອອກປະກາສະນິຍະບັດຄູ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ແລະ ຄູ້ມືການແນະນໍາຂອງກົມສ້າງຄູ

ບຸກຄະລາກອນຂອງຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ

office2/001.jpg
    ທ່ານ ອາຈານ ໂສຍສົມຫວັງ ອຽງມິ່ງຄໍາ
ເບີ້ໂທ: 020 55561711
Facebook:.............
Email: iengmingkham@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/002.jpg
    ທ່ານ ອາຈານ ສອນແກ້ວ ທິບພະວັນ
ເບີ້ໂທ: 020 23530234
Facebook:.............
Email: sonekeo77@yahoo.combr
----------------------------------------------------------------------

office2/003.jpg
    ທ່ານ ອາຈານ ຄຳພອນ ທຳມະວົງ່
ເບີ້ໂທ: 020 55542879.
Facebook:.............
Email: Vilayseng2013@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/004.jpg
    ທ່ານ ອາຈານ ພູວອນ ຈັນທະວົງ
ເບີ້ໂທ:02022152400
Facebook:.............
Email: phouvonechanthavong@yahoo.com.
----------------------------------------------------------------------

office2/005.jpg
    ທ່ານ ນາງ ອ່ອນຈັນ ວົງລໍຄຳ
ເບີ້ໂທ: 02022936906
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/007.jpg
    ທ່ານ ລຽນພອນ ຈື່ຈູທໍ່
ເບີ້ໂທ: 02056464624
Facebook:.............
Email: chajyeej@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/008.jpg
   ທ້າວ ສົມໝາຍ ສິງພະຈົນ
ທ້າວ ວົງແສງ ບຸນນາໂນະ
ເບີ້ໂທ: 02029214448
Facebook:.............
Email: vongsengbnn@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/009.jpg
    ທ່ານ ສຳລານ ແກ້ວປະສົງ
ເບີ້ໂທ: 020 55661289
Facebook:.............
Email: keopasong@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0010.jpg
    ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ແສງທຸມມີ
ເບີ້ໂທ: 02 055366778
Facebook:.............
Email: kham778@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0011.jpg
    ທ້າວ ນາງ ບົວຈັນ ສີຫານາດ
ເບີ້ໂທ: 02052981000.\
Facebook:.............
Email: bsyhanad@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0012.jpg
    ນາງ ແພງໃຈ ບຸນລືໄຕ
ເບີ້ໂທ:02022340643.
Facebook:.............
Email: pheangchai999@yahoo.co.th
----------------------------------------------------------------------

office2/0013.jpg
    ນາງ ບຸນແພງ ດາລາວົງ
ເບີ້ໂທ: 0209952207
Facebook:.............
Email: dalavong_ta@yahoo.com.
----------------------------------------------------------------------

office2/0014.jpg
    ນາງ ແສງດາວັນ ອິນທະວົງ
ເບີ້ໂທ: 02023533588
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

ລະບົບການຈັ້ງຕັ້ງ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ


   office2/000
ທ່ານ ອ.ຈ ພູຂຽວ ພານຸວົງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

   office2/001
ທ່ານ ອ.ຈ ສົມພົງ ຈັນທະມາລີ
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ

office2/002
ອ.ຈ ເຢຍຢ່າງ ຫວັງລໍ່
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຄະນິດສາດ
office2/003
ອ.ຈ ສຸດໃຈ ວໍລະວົງ
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຟີຊິກສາດ
office2/004
ອ.ຈ ເບົ້າລໍ່ ຢົງເຊັງລໍ່
ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
office2/005
ອ.ຈ ພຸດທະກອນ ວ່າເຈ່ຍຊ່າ
ຫົວໜ້່າໜ່ວຍງານຊີວະສາດ

office2/006
ອ.ຈ ເຮີ່ ຈົ່ງມົວຢ່າງ
ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
office2/007
ອ.ຈ ເຊັ່ງວຫ່າງ ປ່າເຢຍ
ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
office2/008
ອ.ຈ ໄຊພອນ
ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ
office2/009
ອ.ຈ ທອງຄຳ ຫຼ້າພະສີ
ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ

office2/0010
ອ.ຈ ລາວັນ ພົມມີໄຊ
ຮັບຜິດຊອບແມ່ຍິງສາຍ
office2/0011
ອ.ຈ ສົນທະລາ ໄຊຍະເວດ
ຮັບຜິດຊອບທີມມິດ
office2/00
ອ.ຈ ແສງຈັນ ສິນທະວົງ
ຮັບຜິດຊອບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຫ້ອງທົດລອງ
office2/00
ອ.ຈ ສາຍຄຳ ພິມະລາ
ຮັບຜິດຊອບປ້ອງກັນ
office2/0012
ອ.ຈ ແສງຄຳ ວຽງທະລາ
ຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍທີມມິດຫ້ອງການ
office2/0013
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
ອ.ຈ ເພັດມະນີວັນ ພິມມະວັນ
ຮັບຜິດຊອບລະບຽບ ແລະ ກຳມະບານ
office2/0014
ອ.ຈ ສາຍຄຳ ພິມະລາ
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,