ເມສາ24

ຫ້ອງການວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

ຊື້ຜູ້ຂຽນ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວ

ພາລະບົດບາດ

ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານແລະຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ 1 ທ່ານ; ຂຶ້ນກັບການຊີ້ນໍາຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການຝ່າຍວິຊາການ:

ຫ້ອງການນີ້ປະກອບມີ 4 ໜ່ວຍງານຄື:
1. ໜ່ວຍງານຄະນິດສາດ
2. ໜ່ວຍງານຟີຊິກສາດ
3. ໜ່ວຍງານເຄມີສາດ
4. ໜ່ວຍງານຊີິວະສາດ

ແຕ່ລະໜ່ວຍງານທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງມີໜ້າວຽກດັ່ງນີ້:
   - ຈັດຕາຕະລາງສອນໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
   - ຕິດຕາມການສອນຂອງຄູອາຈານໃນໜ່ວຍງານຂອງຕົນ
   - ບັນທຶກຄະແນນນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ
   - ເຮັດບັດນັກຮຽນນັກສຶກສາ/ນັກສຶກສາ
   - ຄຸ້ມຄອງອາຈານສອນໃນໜ່ວຍຂອງຕົນ
   - ຈັດຕັ້ງການຮຽນ - ການສອນໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໃນໜ່ວຍງານ
   - ຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບວິຊາວິຊາ, ວາງແຜນການ ແລະ ສະຫຼຸບແຜນການ
   - ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຮຽນ - ການສອນຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ/ນັກສຶກສາ ໃນໜ່ວຍງານ
   - ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາການຮຽນ - ການສອນ
   - ຮ່ວມໂມງສອນ ແລະ ຈັດສຳມະນາພາຍໃນໜ່ວຍງານ
   - ຈັດກິດຈະກຳເສີມຫຼັກສູດຕ່າງໆ
   - ຜະລິດອຸປະກອນວິທະຍາສາດ ແລະ ສື່ການສອນ
   - ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງ, ຫ້ອງຮຽນ
   - ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ/ຂ່າວສານ


ບຸກຄະລາກອນຂອງຫ້ອງການວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ

office2/001.jpg
    ທ້າວ ພູຂຽວ ພານຸວົງ
ເບີ້ໂທ: 020 22340766
Facebook:.............
Email: Phoukhieo@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/002.jpg
    ທ້າວ ສົມພົງ ຈັນທະມາລີ
ເບີ້ໂທ: 020 55760323
Facebook:.............
Email: s_chanthamaly@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/003.jpg
    ທ້າວ ເຢຍຢ່າງ ຫວັງລໍ່
ເບີ້ໂທ:020 28544255
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/004.jpg
    ທ້າວ ສຸດໃຈ ວໍລະວົງ
ເບີ້ໂທ: 020 22947789
Facebook:.............
Email: chay@gmail.com
----------------------------------------------------------------------

office2/005.jpg
    ນາງ ເບົ້າລໍ່ ຢົງເຊັງລໍ່
ເບີ້ໂທ: 020 22936516
Facebook:.............
Email: baolor.ch19@gmail.com
----------------------------------------------------------------------

office2/007.jpg
    ທ້າວ ພຸດທະກອນ ວ່າເຈ່ຍຊ່າ
ເບີ້ໂທ: 020 55564577
Facebook:.............
Email: Phoukhieo@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/008.jpg
   ທ້າວ ສົມໝາຍ ສິງພະຈົນ
ທ້າວ ເຮີ່ ຈົ່ງມົວຢ່າງ
ເບີ້ໂທ: 020 22151664
Facebook:.............
Email: heryang123@gmail.com
----------------------------------------------------------------------

office2/009.jpg
    ທ້າວ ເຊັ່ງວ່າງ ປາເຢຍ
ເບີ້ໂທ: 020 97220180
Facebook:.............
Email: sengkkttc_99@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0010.jpg
    ທ້າວ ທອງຄຳ ຫຼ້າພະສີ
ເບີ້ໂທ: 020 28592666
Facebook:.............
Email: thongkham-kkttc@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0011.jpg
    ນາງ ລາວັນ ພົມມີໄຊ
ເບີ້ໂທ: 020 23027389
Facebook:.............
Email: lavanh11@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0012.jpg
    ທ້າວ ສົນທະລາ ໄຊຍະເວດ
ເບີ້ໂທ: 020 55588681
Facebook:.............
Email:xsonthalar@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0013.jpg
    ທ້າວ ແສງຈັນ ສິນທະວົງ
ເບີ້ໂທ: .............
Facebook:.............
Email: .............
----------------------------------------------------------------------

office2/0014.jpg
    ທ້າວ ສາຍຄຳ ພິມະລາ
ເບີ້ໂທ: 020 22472871
Facebook:.............
Email:saikham-pml@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0015.jpg
    ນາງ ແສງຄຳ ວຽງທະລາ
ເບີ້ໂທ: 020 22949691
Facebook:.............
Email: sengkham191@gmail.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0015.jpg
    ທ້າວ ທອງຄຳ ຫຼ້າພະສີ
ເບີ້ໂທ: 020 28592666
Facebook:.............
Email: thongkham-kkttc@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0015.jpg
    ທ້າວ ອ່ອນແກ້ວ ກິ່ງແກ້ວ
ເບີ້ໂທ: 020 55321443
Facebook:.............
Email: onkeok@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0015.jpg
    ທ້າວ ສາຍຄຳ ພິມະລາ
ເບີ້ໂທ: 020 22472871
Facebook:.............
Email: saikham-pml@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0015.jpg
    ທ້າວ ຈ່າປໍ້ ບຸນທະວີໄຊທໍ່
ເບີ້ໂທ: 020 97310431
Facebook:.............
Email: Tsebpov@yahoo.com
----------------------------------------------------------------------

office2/0015.jpg
    ນາງ ນວນອິນດາວ ມົວຈົ່ງຕົ້ວ
ເບີ້ໂທ: 020 56769854
Facebook:.............
Email: ............
----------------------------------------------------------------------

office2/0015.jpg
    ນາງ ວຽງດາວັນ ສີພັນບູນ
ເບີ້ໂທ: 02055188746
Facebook:.............
Email: vieng.kttc@gmail.com
----------------------------------------------------------------------

ລະບົບການຈັ້ງຕັ້ງ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ


   office2/000
ທ່ານ ອ.ຈ ພູຂຽວ ພານຸວົງ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ


   office2/001
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

office2/002
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/003
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/004
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/005
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

office2/006
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/007
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/008
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/009
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

office2/0010
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/0011
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/0012
ນາງ ລາວັນ ພົມມີໄຊ
ວິຊາການ
office2/0013
ນາງ ແສງດາວັນ ອີນທະວົງ
ວິຊາການ
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/0014
ນາງ ບຸນແພງ ດາລາວົງ
ວິຊາການ
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,
office2/00
,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,

ຜູ້ລົງຂ່າວ ຄຸ ໄມສຸກ ຢ່າງເຈຍມົວວັນທີ່ລົງຂ່າວ: 24 ເດືອນ 3 ປີ 2019,